Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w Kaliszu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Publicznym Przedszkolu Nr 20  w Kaliszu

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Publiczne Przedszkole Nr 20, ul. Chełmska 6, 62-800 Kalisz
 2. Z Inspektorem ochrony danych w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w Kaliszu można skontaktować się poprzez: e’mail iodo@pp20.kalisz.pl  :  600 339 177
 3. Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). r., – w zakresie i celu określonym w treści zgody lub realizacji umowy.
 4. Dane Pani/Pana, Państwa dzieci nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa, lub podmiotom, którym dane muszą zostać udostępnione dla realizacji celu. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych
  i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie.
 6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe.
 10. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, obowiązujących w Publicznym Przedszkolu Nr 20 w Kaliszu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.