Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

"Żyj z przyrodą w zgodzie" - program edukacji przyrodniczo - ekologicznej.

Program edukacji przyrodniczo-ekologicznej dla dzieci w wieku przedszkolnym opracowany przez nauczycielki przedszkola.

Zawarte w nim treści dają możliwość rozwijania u dzieci zainteresowań środowiskiem przyrodniczym i człowiekiem jako jego integralną częścią, a co za tym idzie
w bezpośredni sposób wpływają na kształtowanie się u nich postaw ekologicznych. W obcowaniu dzieci z przyrodą występuje w sposób naturalny wzajemne przenikanie się elementów poznawania i myślenia, społecznego działania, doznań emocjonalno-estetycznych i potrzeby ruchu.

Wszelkie kontakty z przyrodą opierają się na obserwacji, która stanowi główne źródło poznania dziecka w wieku przedszkolnym. Dziecko wchodzi w aktywne relacje ze swoim społecznym i przyrodniczym środowiskiem, nawiązuje żywy i silny kontakt z przyrodą. Proekologiczne wychowanie i nauczanie dziecka to celowa, planowa, systematyczna praca nauczyciela przy współpracy rodziców i środowiska współpracującego z przedszkolem. Osiągnięcie świadomości ekologicznej jest możliwe poprzez zdobywanie wiedzy
i ukształtowanie odpowiedniej wrażliwości. Im wcześniej wpoimy dzieciom zasady współzależności ze środowiskiem, im lepiej wyjaśnimy potrzebę ochrony przyrody, im szybciej nauczymy ją kochać , tym większa szansa na prawidłowe postawy w życiu dorosłym.

Założenia programu:
 1. Tworzenie i wykorzystywanie okazji do poznawania przez dzieci środowiska przyrodniczego.
 2. Poznanie przez przedszkolaka współzależności człowieka i środowiska.
 3. Kształtowanie zachowań proekologicznych wśród dzieci.
 4. Współudział rodziców w edukacji ekologicznej dzieci.
Cele główne:
 • Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

 • Wyrabianie umiejętności dostrzegania zjawisk przyrodniczych w ekosystemach.

 • Poznanie sposobów walki z zanieczyszczaniem środowiska.

 • Poznanie pojęcia ,, odpady,” źródła i rodzaje odpadów w środowisku lokalnym.

Cele szczegółowe:
 • Poznawanie otaczającej rzeczywistości przyrodniczej i rozumienie zależności wszystkich jej elementów.

 • Stwarzanie możliwości poznawania rzeczywistości poprzez obserwowanie, eksperymentowanie i odkrywanie.

 • Wyrabianie szacunku do przyrody i jej piękna.

 • Stwarzanie możliwości identyfikacji ze środowiskiem lokalnym i znalezienia w nim swojego miejsca.

 • Uświadomienie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu.

 • Poznanie i przestrzeganie podstawowych zasad ochrony przyrody .

 • Włączenie rodziców w proekologiczne działania przedszkola.

 • Rozbudzanie świadomości ekologicznej i wiary we własne możliwości skutecznego działania.

 • Nabywanie wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.

 • Rozwijanie aktywnych form wypoczynku na łonie natury.

 • Rozumienie potrzeby segregowania i wtórnego wykorzystania odpadów.

 • Uczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska.

Formy pracy :
 • wycieczki
 • spacery
 • zajęcia terenowe i tropiące
 • ścieżki przyrodniczo-edukacyjne (również w arboretum LCE)
 • marsze i biesiady ekologiczne
 • zajęcia w ogrodzie i kąciku przyrody
 • zabawy badawcze i eksperymenty
 • akcje, konkursy, turnieje ekologiczne
 • zabawy i gry dydaktyczne
 • inscenizacje
 • filmy i pokazy multimedialne, literatura przyrodnicza
 • twórczość plastyczno-konstrukcyjna i manipulacyjna z tworzywem przyrodniczym.

Optymalnej realizacji celów programu sprzyja bliskie usytuowanie terenów leśnych oraz współpraca z Leśnym Centrum Edukacyjnym Nadleśnictwa Kalisz .

Obszary i treści przyrodniczo-ekologiczne programu :

Bogactwo przyrody:

 1. poznanie i określanie najbliższych przestrzeni przyrodniczych – ekosystemy
 2. świat roślin
 3. świat zwierząt
 4. wyrażanie ekspresji spostrzeżeń i uczuć w kontakcie z przyrodą w różnych formach działalności

Zjawiska i procesy przyrodnicze:

 1. obserwacje przyrody w różnych porach roku
 2. woda
 3. gleba
 4. powietrze
 5. przyroda nieożywiona

Ochrona środowiska naturalnego:

 1. rośliny, zwierzęta i obszary chronione
 2. zagrożenia ekologiczne
 3. sposoby walki z zanieczyszczeniem środowiska
 4. udział w akcjach ekologicznych

Koncepcja programu polega na uporządkowaniu treści edukacyjnych według specyfiki pór roku. Treści te mogą być modyfikowane przez nauczyciela w zależności od potrzeb i możliwości dzieci.